Laal Thada Vastra, Chandani Khoontdar Vaagha Va Pajama Va Fenta Ruperi Jari Va Chape Ka, Kaano Mein Tokri, Shri Mastak Par Sone Ki Do Kilangi Va Mor Shikha, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do Ek Peeli Va Ek Gulab Ki.