Halka Aasmani Thada Vastra Avam Laal Mor Kanchani Ruperi Kinari Ka, Matsyakrut Kundal Avam Shri Mastak Par Jadav Ki Topi Teen Teen Mor Sheekha Avam Aavaran Suneri Moti Panna Manek Ke, Maala Ek Safed.