Halka Gulabi Thada Vastra, Safed Mein Butti Ka Khoontdaar Vaagha Pajama, Moje Gulabi Paag, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Mor Shikha, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed Va Ek Peeli.