Aasmani Thada Vastra Va Kesari Khoontdar Vaagha Va Kule Ruperi Kinari Ka Va Matsyakrut Kundal Avam Shri Mastak Par Mor Chandrika, Aavaran Suneri Moti Panna Manek Ke, Ek Suni Hans Choti Avam Maala Ek Safed Ek Peeli