Safed Pardhani Aur Paag Suneri Kinari, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Mor Sheekha, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Safed Va Kamal Ki.