Nimu Rang Ka Thada Vastra Avam Laal Pichoda Va Paag, Karnphool Avam Shree Mastak Par Mor Shikha Suneri Haans Avam Aavaran Moti Panna Ke Jyada Avam Maala Ek Peeli Va Ek Laal