Vruttasur Chatuhshloki.

Aham Hare tav paadaikmul daasanudaaso bahvitasmi bhuyah: |

 

man: smareta supatergunanste  grunita vaak karm karotu kaayah :||1||

n nakprushtam n ch paarmeshtyam n sarvbhaumam n rasadhipatyam |

n yogsiddhirpunarbhavm va samnjas tva virahayy kankshe ||2||

ajaatpaksha iv mataram khagah: stanyam yatha vatsatrah: kshudharta:|

priyam priyev vyushitam vishnna manoarvindaksh didrukshte tvam ||3||

mamottamshlokjaneshu sakhyam sansaar chakre bhrmath: svakarmbhi:|

tvanmayya aatmatmajdaargeheshvashktchittasya na Nath bhuyaat ||4||