Surya Mantra

Lohitam rathmarudham sarvlokpitamaham |

mahapaapharam devam tam Suryam pranamayaham ||