Shri Vishnu Sahastranaam Stotra – 1

Itidiyam kirtaneeyasya keshavsy mahatman:|

namanam sahastam divyanaam sheshen prakirtitam: ||108||

ya idan shrunuyanityam yashchapi parikirtiyet |

nashubhamprapnuyaatkim chitsoamutreh ch manav:||109||

 

vedangtago brahman: syataksh triyovijayii bhavet |

vaishyo dhansamruddh: syachchudr: sukhmavapnuyaat ||110||

dharmarthi prapnuyadharm artharthicharthmapnuyaat |

kamanvapnuyatkaami prajarthi prapnuyaatprajaam ||111||

bhaktimanya: sadotthayyashuchisatdgatmansa:|

sahastram vasudevasya namnamettprakirtityet  ||112||

yash: prapnotivipulamgyatipradhanyamev ch |

achalam shriymapnoti shrey: prapnotynuttamam ||113||

na bhayam kvachidapnoti viryam tejashch vindati |

bhavtyrogo dhyutiman balrupgunanvit:||114||

rogartomuchyate rogad baddho muchyate bandhanat |

bhayanmuchyate bhitastu muchetapann aapda:||115||

durganytitartyashu purush: purushottmam|

stuvannamsahastren nityam bhaktisamanvit:||116||

vasudevashrayo martyo vasudevparayan 😐

sarvpapvishuddhatma yati bramh sanatanam ||117||

na vasudevbhaktanamshubham vidhyate kvachit |

janm mratyujaravyadhibhayam naivopjayate ||118||

imam stavmadhiyana: shraddhabhaktisamanvit:|

yujyetatmshukham kshanti: shridhriti: smritikitibhi:||119||

na krodho na ch matsaryo na lobho nashubhamati:|

bhavanti kritpunyanam bhaktanam purushottame ||120||

dhau: schandrak nakshtro; kham dishobhurmahodadhi:|

vasudevasya viryen vidhrutitani mahatman:||121||

sasurasurgandharv syakshorgrakshsam|

jagdveshe varttedam krushnasya schracharam ||122 ||

indriyani manobuddhi: satvam tejo balam dhriti:|

vasudevatmkanyahu: kshetram kshetragya ev ch ||123||

sarvangmanamachar: prathamam parikalpte |

aacharprabhavo dharmo dharmasya prabhuruchyate ||124||

rishiya: pitaro deva mahabhutani dhatv:|

jangmajangam chedam jagannarayanodbhavam ||125||

yogo gyanam tatha sankhyam vidhya: shilpadikarm ch |

veda: shastrani vigyanmetatsarvam janardnaat ||126||

eko vishnurmahadbhutam pruthagbhutanynekesh:|

trimllokanvavyapyabhutatma bhunktei vishvbhagvyay:||127||

imam stavam bhagvato vishnurvyasen kirtitam |

pathedhya ichchetpurush: shreyah: praptum sukhani ch ||128||

vishveshwarmajam devam jagat: prabhvapyayam |

bhajanti ye pushkaraksham na te yanti parabhavam ||129||

om tatsaditi shri mahabharate satsahastrayam sanhitayam vaiiyasikyamnushasani parvani bhishma – yudhishthar samvade  shrivishnusahastranaam stotram sampurnam ||