Shri Tulsi 108 Naamavali

Om Shri Parmatmane namah _/_
Shri Krushna samarpanam astu _/_
1 . Om shri tulasyai namah

2 . Om nandinyai namah
3. Om devyai namah
4 . Om shikhinyai namah
5. .Om dharinyai namah
6. Om dhatryai namah
7. Om savitryai namah
8. Om satyasandhayai namah
9. Om kalaharinyai namah
10 . Om gauryai namah
11 .Om devagiitayai namah
12 .Om draviiyasyai namah
13. Om padminyai namah
14 .Om siitayai namah
15. Om rukminyai namah
16. Om priyabhuushanayai namah
17. Om shreyasyai namah
18.Om shriimatyai namah
19. Om manyayai namah
20. Om gauryai namah
21. Om gautamarchitayai namah
22. Om tretayai namah
23. Om tripathagayai namah
24. Om tripadayai namah
25. Om traimuurtyai namah
26. Om jagatrayayai namah
27. Om trasinyai namah
28. Om gatrayai namah
29. Om gatriyayai namah
30. Om garbhavarinyai namah
31. Om shobhanayai namah
32. Om samayai namah
33. Om dviradayai namah
34. Om aradyai namah
35. Om yagyavidyayai namah
36. Om mahavidyayai namah
37. Om guhyavidyayai namah
38. Om kamaxyai namah
39. Om kulayai namah
40.Om shriiyai namah
41. Om bhuumyai namah
42. Om bhavitryai namah
43. Om savitryai namah
44. Om saravedavidamvarayai namah
45. Om sha.nkhinyai namah
46. Om chakrinyai namah
47. Om charinyai namah
48. Om chapalexanayai namah
49. Om piitambarayai namah
50. Om prota somayai namah
51. Om saurasayai namah
52. Om axinyai namah
53. Om ambayai namah
54. Om sarasvatyai namah
55. Om samshrayayai namah
56. Om sarva devatyai namah
57. Om vishvashrayayai namah
58. Om sugandhinyai namah
59. Om suvasanayai namah
60. Om varadayai namah
61. Om sushronyai namah
62. Om chandrabhagayai namah
63. Om yamunaapriyayai namah
64. Om kaveryai namah
65. Om manikarnikayai namah
66. Om archinyai namah
67. Om sthayinyai namah
68. Om danapradayai namah
69. Om dhanavatyai namah
70. Om sochyamanasayai namah
71. Om shuchinyai namah
72. Om shreyasyai namah
73. Om priitichintexanyai namah
74. Om vibhuutyai namah
75. Om aakrityai namah
76. Om aavirbhuutyai namah
77. Om prabhavinyai namah
78. Om gandhinyai namah
79. Om svarginyai namah
80. Om gadayai namah
81. Om vedyayai namah
82. Om prabhayai namah
83. Om sarasyai namah
84. Om sarasivasayai namah
85. Om sarasvatyai namah
86. Om sharavatyai namah
87. Om rasinyai namah
88. Om kalinyai namah
89. Om shreyovatyai namah
90. Om yamayai namah
91. Om brahmapriyayai namah
92. Om shyamasundarayai namah
93. Om ratnaruupinyai namah
94. Om shamanidhinyai namah
95. Om shatanandayai namah
96. Om shatadyutaye namah
97. Om shitikanthayai namah
98. Om prayayai namah
99. Om dhatryai namah
100. Om shri vrindavanyai namah
101. Om krishnayai namah
102. Om bhaktavatsalayai namah
103. Om gopikakriidayai namah
104. Om harayai namah
105. Om amritaruupinyai namah
106. Om bhuumyai namah
107. Om shri krishnakantayai namah
108. Om shri tulasyai namah