Shree Krushna – Swaroop Dhyan.

Chand – Mandakranta .

Barhapeedam Natavarvapu:, karanyo karnikaaram

bibhradvaasah kanak kapisham, vaiyjayantim ch malam ||

raandhan venurdharsudhaya, pooryan gopvrundai

Vrundaranyam swapadramanam pravishad geetkirti : ||