Shree Yugal Ashtakam.

SHREE YUGAL ASHTAKAM.

Krushna prem mayee Radha, Radha prem mayo Hari: |

mam jeevane nityam, Shree RadhaKrushnau gatirmam ||1||

Krushnasya dravinam Radha, Radhayah dravinam Hari: |

mam jeevane nityam , Shree RadhaKrushnau gatirmam ||2||

Krushna pranmayee Radha, Radha pranmayo Hari : |

mam jeevane nityam, Shree RadhaKrushnau  gatirmam ||3||

Krushna gruhasthita Radha, Radha gruhasthitho Hari : |

mam jeevane nityam , Shree RadhaKrushnau gatirmam ||4||

Krushna dravymayee Radha, Radha dravymayo Hari : |

mam jeevane nityam , Shree RadhaKrushnau  gatirmam ||5||

Krushna chitt stitha Radha, Radha chitt stitho Hari : |

mam jeevan nityam, Shree RadhaKrushnau gatirmam ||6||

Neelambar dhara Radha, Pitamber dharo Hari : |

mam jeevane nityam , Shree RadhaKrushnau gatirmam ||7||

Vrundavaneshvari Radha , Krushno Vrundavaneshvarh: |

mam jeevane nityam, Shree RadhaKrushnau gatirmam ||8||

Vrundavaneshvari Radha, Krushno Vrundavaneshvarh:|

mam jeevane nityam, Shree RadhaKrushnau gatirmam ||9||