Shree Yamunashtakam

During Ahmedabad Yamunashtakam Katha..Pujya Rushivar emphasised on the ‘samput’ suffix and prefix..during the recitation of this Ashtak…and you can change your SWABHAVA,nature..

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya..

Namami Yamuna maham sakal siddhi hetum muda,
Murari padpankaj sfuradmand renutkatam,
Tatasth navkanan prakatmod pushpambuna,
Surasur supujeet smarpituh shriyam vibhratim.


Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya..

Kalindi giri mastake patatmand purojvala,
Vilas gamno lasat prakat gand shailonata,
saghosh gatidantura samdhi rudh dolottama,
Mukund rati vardhini jayti padhmabandho suta,

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya..

Bhuvam bhuvani pavani madhi gata mane kasvaneh,
Priyabhiriv sevitam shukmayur hansadibhih,
tarang bhuj kakan prakat muktika vaaluka,
nitambh tatsundari namat Krushnturya priyam,

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya…

Anant gun bhushite shiv viranchi devstute,
ghanaghan neebhe sada Dhruv Prasharabhishtde
Vishuddh Mathura tate sakal gop gopi vrite,
Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya,

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya…

Yya charanpadmaja murripoh priyambhavuka,
samagamnotbhavat sakalshidhida sevitam,
taya sadrashtamiyat kamaljasapatnipriye,
Haripriy kalindiya mansi me sada shthiytaam,

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya…

Namostu Yamune sada tav charitramatyadbhutam,
na jatu yamyaatana bhavati te payah paantah,
Yamopi bhaginisutan kathmuhanti dushtaanapi,
priyo bhavti sevnaat tav harerytha gopika,

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya…

Mamastu tav sannidhau tanunavattv metavata,
na durlabhtma rati murripau mukundapriye,
atotstu tav lalna surdhuni param sangmat,
tavaiv bhuvi kirtita na tu kadapi pushtisthitai,

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya…

Stutim tav karoti kah kamalja sapatni priye,
harey danusevya bhavti saukhya mama mokshata,
iyam tav kathadhika sakal gopika sangama,
smara shram jalaanubhi sakal gatrajai sangamah,

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya…

Tavaashtakmidam muda pathati sursuute sada,
samast duritakshayo bhavati vaih mukunde rati,
taya sakal siddhiyo murripusch suntushyati,
svabhav vijayo bhavet vadati Vallabh shrihareh,[3]

Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya.

Iti Shree Mahaprabhu Vallabhacharya virachitam Shree Yamunashtakm Sampoornam..
Krupa jaladhi sanshrite mum manah sukha bhaavya…