Shree Suktam

SHREE SUKTAM . 

Hari: Om || hiranyavarnam harinim suvarnrajatsrajam|

chandram hiranmayee Lakshmi jaatvedo ma aavh ||1||

tam ma aavah jaatvedo Lakshmimanpgaaminim|

yasyam hiranyam vindeyam gaamshvam purushanhm ||2||

ashvapurvam rathmadhyam hastinadprabodhinim |

shriyam devimuphvye shrimardevi jushtaam ||3||

kansosmitam hiranyaprakaram aadram |

jvalanti truptam tarpayantim ||

padhmesthitam padhmavarnam |

taamihophvyeshriyam ||4||

chandram prabhasam yashsa jvalantim

shriyam loke devjushtamudaram |

tam Padhminimim sharanmaham

prapadhyealakshmirme nashytam tvam vrune ||5||

Adityavarne tapsoadhijato

vanaspatistavvrukshoth billavah:|

tasya falani tapsanudantu

mayantarayashch bahya alakshmi:||6||

upaitu mam devsakh: kirtishchamanina sah|

pradurbhuto surashtresmin kirtimruddhim dadatu me ||7||

kshutipasamlam jyeshtham alakshmi nashyamaham |

abhutimsamruddhim ch sarvanirnud me gruhaat ||8||

gandhdvaram duradharsham nityapushtam karishinim|

ishvarim sarvbhutanam tamihophvye shriyam ||9||

mans: kaammaakutim vacha: satyamshimahi |

pashunam rupmanyasya mayee shree: shryatam yasha:||10||

kardamen prajabhuta mayee sambhav kardam |

shreeyam vasay me kule maatram padhmalinim ||11||

aapa: srajantu snigdhani chikilat vas me gruhe |

ni ch devim matram shriyam vasay me kule ||12||

aadram pushkirinim pushtim pinglam padmalinim|

chandram hiranyamayee Lakshamim jaatvedo ma aavha ||13||

adram ya: karinim yashtim suvarnam hemamalinim |

suryam hiranymayee lakshami jaatvedo ma aavha ||14||

tam ma aavaha jaatvedo lakshamimanpgaminim |

yasam hiranyam prabhutam gaavo

dasyoshvaan vindeyam purushanham||15||

ya: shuchi: prayato bhutva juhuyadajyamanvham|

suktam panchdarshrch ch shreekaam: satatam japet ||16||

Padhmanane padhma uru padhmakshi padhmsambhave |

tanme bhajasi padhmakshi yen saukhyam labhamyham ||17||

ashvdayai  godayai dhandayai mahadhane |

dhanam me labhtam devi sarvkamanshch dehi me ||18||

padhmamane padhmvipdhmpatre padhmapriye padhmdalaytakshi|

vishvapriye vishnumanonukule

tvatpaadpadhmam mayee sanidhtsva ||19||

putrapautram dhanamdhanyam hastyashvadigvertham |

prajanam bhavasi mata ayushmanatam karotu me ||20||

dhanamagnirdhanam vayurdhanam suryo dhanam vasu:|

dhanmindro brahaspatirvarunam dhanmastu me ||21||

vaintey somam pib somam pibatu vruttraha|

somam dhanasy somino mahyam dadaatu sominah:||22||

na krodho na ch matsaryam na lobho na shubhamati:|

bhavanti krutpunyanam bhaktanam SHREE SUKTAM japet ||23||

sarsijnilaye saroj haste dhavaltaranshukgandhmaalyshobhe|

bhagvati harivallabhe manogye

tribhuvanbhutikari praseed mahyam ||24||

vishnupatnim kshamam devim madhavim madhavpriyam |

lakshami priysakhim devim namayachutvallabham ||25||

mahalakshmi ch vidmahe vishnupatni ch dheemahi |

tanno lakshami prachodayaat||26||

shrirvarchasvmaayushy marogya mavidhachobhmanam mahiyate|

dhanyam dhanam pashum bahuputralabham shatsamvatsaram deerdhmaayu:||27||

|| iti shree suktam samaptam ||