Shree Krushnasharnam Mamah.

 

SHREE KRUSHNA: SHARNAM MAMAH:

Shree Krushnah shranam mamah, Shree Krushnah sharnam mamah,

Shree Krushnah sharnam mamah, Shree Krushnah sharnam mamah  .1

 

kadam keri dalo bole , shree krushnah sharnam mamah,

jamuna keri palo bole shree krushnah sharnam mamah .2

braj chorasi kos bole shree krushnah sharnam mamah,

kund kund ni sidhio bole shree krushnah sharnam mamah. 3

kamal kamal per madhukar bole shree krushnah sharnam mamah,

dal dal per pakshi bole shree krushnah sharnam mamah. 4

vrundavan na vruksho bole shree krushnah sharnam mamah,

gokulya ni gayo bole shre krushnah sharnam mamah .5

kunj kunj van upvan bole shree krushnah sharnam mamah,

brajbhoomi na rajkan bole shree krushnah sharnam mamah. 6

raas ramanti gopi bole shree krushnah sharnam mamah,

dhenu charavta gop bole shree krushnah sharnam mamah. 7

bajana tabla ma bole shree krushnah sharnam mamah,

sharnayee tambura bole shree krushnah sharnam mamah. 8

nrutyu karanti nari bole shree krushnah sharnam mamah,

kesar keri kyari bole shree krushnah sharnam mamah, 9

akshe patale bole shree krushnah sharnam mamah,

ong>chaud lok brahmande bole shree krushnah sharnam mamah. 10

chand sarover choke bole shree krushnah sharnam mamah,

patra patra shakhao bole shree krushnah sharnam mamah. 11

ambo limboo ne jamun bole shree krushnah sharnam mamah,

vanaspati hariyali bole shree krushnah sharnam mamah. 12

jatipura na loko bole shree krushnah sharnam mamah,

mathuraji na choba bole shree krushnah sharnam mamah .13

govardhan na shikharo bole shree krushnah sharnam mamah,

gali gali geharvan bole shree krushnah sharnam mamah. 14

venu swar sangeete bole shree krushnah sharnam mamah,

kala karta mor bole shree krushnah sharnam mamah. 15

pulin kandara madhuban bole shree krushnah sharnam mamah,

shree yamunajini leharo bole , shree krushnah sharnam mamah. 16

amaba dale koyal bole shree krushnah sharnam mamah,

tulsiji na kyara bole shree krushnah sharnam mamah .17

sarvjagat ma vyapak bole shree krushnah sharnam mamah,

virhijan na haiya bole shree krushnah sharnam mamah. 18

krushna viyoge aatur bole shree krushnah sharnam mamah,

vallabhi vaishnav sarv bole shree krushnah sharnam mamah .19

madhur veena ,vajintro bole shree krushnah sharnam mamah,

kumudini sarovar ma bole shree krushnah sharnam mamah.20

chandra surya akashe bole shree krushnah sharnam mamah,

taraliya na mandal bole shree krushnah sharnam mamah. 21

asht prahar anande bole,shree krushnah sharnam mamah,

rom rom vyakul thai bole shree krushnah sharnam mamah .22

mahamantra man mote bole shree krushnah sharnam mamah,

jugal charan anurage bole shree krushnah sharnam mamah. 23