Shree Krushna Avtaar

 

Bhaye pragat krupala deendayala Yashumati ke hitkaari |

harshit mahatari roop nihari Mohan Madan Murari ||

 

Kansasur jana atibhay mana Putana begi pathai |

so mun muskai harshit dhaai gayi jahai Yadurai ||

ehi jaai uthai , hruday lagai payodhar mukh me dinhe |

tav Krushna Kanhayi mun muskai pran tasu har leenhe ||

jab Indra risayo medh bulaye vashikaran Braj saari |

Govan hitkari muni mun haari nakh per Girivardhaari ||

Kansasur maare ati hankare Bakasur sanhare |

Aghasur ayo bahut darayo taakar badan bigade ||

Ati deen jani Prabhu Chakrapani tahi dinhe nij loka |

Bramha Sur gaaye atisukh paye magan hue gaye shoka ||

yeh chand anupa hai ras rupa jo nar yako gaave |

tehi sum nahi koi tribhuvan mahi manvanchit fal pave ||

Bhaye pragat krupala deendayala Yashumati ke hitkaari |

harshit mahatari roop nihari Mohan Madan Murari ||

Nand Yashoda tap kiyo Mohan so man laye |

Das Hari tin sukh diyo baal bhav dikhlaye ||