Shree Giriraj Dharyashtakam

 

Bhakta Bhilasha – charita nusari,dughdadi chauryen yasho visaari |
Kumarita nandit ghosh naari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Vrajangana vrund sada vihaari, angae gruhagar tamophaari |
Kridarasa vesh tamo bhisaari, mum Prabhu Shree Girirajdhari |

Venu swana nandit pannag gaari, rasa tala nrutya pad prachari |
Kridan vayasya krut daitya maari,mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Pulind dara hit shankh raari, rama sado daar daya prakari |
Govardhane kund phalo pahari , mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Kalindja kool dukool haari, kumarika kaam kala vitaari,
Vrundavane godhan vrud chaari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Vrajendra sarvadhik sharmkari,mahendra garvadhik garv haari |
Vrundavane kund phalo phari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Mana: kalanath tamo vidaari, vanshirava kaarit tat kumari |
Raasotsavo taddel rasabhddhi saari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Matt dvipod daam gata nukaari, lunthat prasoon prapadin haari |
Ramorasm sparsh kar prasaari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

|| iti shree Vallabhacharya virachitam Giriraj Dharyashtakam sampoornam ||