Sashankhchakram

 

Sashankh chakram sakirit kundala sapeet vastarum sarshiruhekshanam,

Sahaar vaksh: sthala kaustubha shriyum namami vishnum shirsa chaturbhujam