Pratah Smaran

Pratah Smaran – ( chand – shardulvikridit)

Shree Govardhannath paad yugalam, haiyangvina priyam

nityam Shree Mathuradhipam sukhkaram, Shree Vithalesham muda,

Shreemad Dwaravatigokulpati , Shree Gokulendum vibhum,

Shree Manmanmathmohanam natvaram , Shree Bal Krushnam bhajet.