Shri Vishnu Sahastranaam Stotram – Mahatmay

SHRI VISHNU SAHASTRANAAM MAHATMAY

padhmpatrvishalaksh padhmnabh surottam|

bhaktanamanuratkanaam trata bhav janardan||

SHRI BHAGVAN UVACH –

yo mam naamsahastren stotumichchasipandav |

soahmeken shloken stut ev na sanshaya:||

 

namostvanantay sahastr rupay ye sahastrpaadakshishirorubahve |

sahastrnamne purushay shashvatesahastrkotiyugdharinenamah:||

namah: kamalnabhay namaste jalshayine |

namaste keshavanant vasudev namostute ||

vasnadvasudevasya vasitam bhuvantrayam |

sarvbhutnivasoasi vasudev  namostute ||

namo brahmanyadevay gobrahmanhitaay ch |

jagadhitaay krushnay govinday namo namah:||

akashpatitam toyam yatha gachchati sagaram |

sarvdevnamaskar: keshvam prati gachchati ||

esh nishkantaka: panth yatra sampujayte yatfalam |

tatfalam samvapnoti stutva devam janardanam||

ya nar: pathte nityam trikalam keshavalaye |

dwikalamek kalam va kruram sarvam vyapohati ||

dahyante ripvastsya saumyah: sarve sada graha:|

viliyante ch papani stave hyasmin prakirtite ||

yen dhyata: shruto yen yenayam pathat: stav:|

dattani sarvdanani sura: sarve samrchita :||

ih loke pare vapi na bhayam vidhyate kvachit |

namnam sahastram yoadhite dwadashyam ma sanidhau||

sa nirdahati papani kalpkotishatani ch |

ashvathsannidhau parth tulsisanidhau tatha ||

pathennam sahastram tu gavam kotifalam labhet |

shivalaye pathenityam tulsivansansthit:||

naromuktimvapnoti chakra panervacho yatha|

bramh hatyadikam ghoram sarvpaapam vinashyati||

|| iti vishnusahastranaam mahatmay sampurnam ||