Lingastakam 1Brahma Muraari Suraarchit Lingam
Nirmal Bhashit Shobhit Lingam
Janmaja Dukh Vinaashak Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiv Lingam ||1||

Devamuni Pravaraarchit Lingam
Kaamadaham Karunaakar Lingam
Raavana Darp Vinaashak Lingam
Tat Pranamaami Sada Shiv Lingam||2||

Sarv Sugandh Sulepit Lingam
Buddhi Vivardhan Kaaran Lingam
Siddh Suraasura Vandit Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiv Lingam||3||

Kanak Mahaamani Bhushit Lingam
Phanipati Veshtit Shobhit Lingam
Daksh Suyajn Vinaashak Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiv Lingam||4||

Kumkum Chandan Lepit Lingam
Pankaj Haar Sushobhit Lingam
Sanchit Paap Vinaashak Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiv Lingam||5||

Devaganaarchit Sevit Lingam
Bhaavair Bhakti Bhirevach Lingam
Dinakar Koti Prabhakar Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiv Lingam||6||

Asht Dalopari Veshtit Lingam
Sarv Samudbhav Kaaran Lingam
Asht Daridra Vinaashak Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiv Lingam||7||Surguru Survarpujit Lingam

Survan pushp sadarchit Lingam

pratparamparmatmak Lingam

Tat Pranamaami Sadaa Shiv Lingam ||8||


Lingastakmidam punyam yah: pathaichvasanidhau |

Shivlokmavapnoti Shiven sah modate ||

Iti shree Lingastak strootram sampurnam ||