Kayenvacha Mansendriyairva

Kshama Prarthana..

Kayenvacha mansendriyairva buddhyaatmana va prakrutye swabhavat |

Karomi yat tat sakalam parasmai narayana yeti samarpyaami ||