Jai Raam Stotra.

Jai Raam ramnam shamnam |

bhav taap bhyakul paahijanam ||

Avdesh , Suresh, Ramesh vibho |

Sharnagat maagat paahi Prabho ||

Das seesh binasan bees bhuja |

krut duri maha mahi bhuri ruja ||

Rajani- char – vrund patang rahe |

sar – pavak – tej prachand dahe ||

Mahi – mandal- mandan chaarutaram |

Dhrut – sayak – chaap – nishang-baram ||

Mad- moh- mahamamta – rajani |

Tampunj Divakar – tej – ani ||

Manjaat kirat nipat kiye |

Mrug lobh kubhog saren hiye ||