Guru Stuti.

 

 

Agyanti mirandhasya gayananjal shalakya|

chakshunmilitam yen tasmaii shri Guruve namah ||