Gau Stotra.

Namo devyai Maha devyai,
Surabyai ch namo namah.
Gavam Bheeja swaroopaya,
Namaste Jagad Ambike.

Namo radha priyayai ch
Padmamsaya namo nama,
Namah Krushna priyayai ch
Gavam mathre namo namah.

Kalpa vruksha swaroopayai,
Sarvesham sathatham pare,
Ksheeradayai, dhanadayai,
Budhidayai namo namah.

Shubhayai subhadarayai
gopradhayai namo namah
Yasodhayai kirtidhayai,
Dharmadhayai namo namah.

Stotra shravana matrena,
Dushta, hrushta jagatprasu,
Mahendraya varam dhatwa,
Go lokam saa yayaou punah…