Ekam Shastram Devki Putram

EKAM SHASTRAM DEVKI PUTRAM EKO DEVO DEVKIPUTRA EV |

MANTROAPYOKASTASYA NAMANI YANI KARMAPYEKAM TASAYA DEVASYA SEVA ||