Chatushloki Bhagvatam

 

Gyanam paramguhyam me yadvigyansamanvitam |

sarahasya tadang ch gruhan gaditam mayaa ||


yavanaham yathabhavo yadrupgunkarmaka: |

tathaiv tatv vigyanmastu te madanugrahat ||


ahamevaasmevagre naanydhyatsadsamparam |

pashchadaham yadetchch yoavishishyet soasmyaham ||


ruteartham yatpratiyet na pratiyet  chatmani |

tadvidhyadatmano mayam yatha bhaso yatha tamah: ||


yatha mahanti bhutani bhuteshuchchavcheshvanu |

pravishtanypravishtani tatha teshu na teshvaham ||


etaavdev jigyasym tatvjigyasunatmanah: |

anvayvytirekabhyam yatsyatsarvatra sarvada ||


etanmatam samatishth parmen smadhina |

bhavan kalpvikalpeshu na vimuhyati karhichitt ||


iti shrimadbhagvate mahapurane ashtadashsahastrayam sanhitayam

vaiyasikhyam dwitiyskandhe bhagvatbramhsamvade chatuhshloki

bhagvatam samaptam |