Peeli Dhoti Angocha Va Kule Ruperi Kinari Ke, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Gulabi Ki Mor Shikha, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do – Ek Safed Va Ek Safed Aur Gulab Ki.