Kesari Dhoti Pataka Va Paag Ruperi Kinari Ke, Karnphool, Shri Mastak Par Gulab Ki Chandrika, Aavaran Halka Moti Ka, Maala Ek Hari Kali Ki Avem Ek Safed Va Gulab Ki.