Gulabi Dhoti Uparna Va Paag Ruperi Kinari Ke, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Mor Shikha Va Gulabi Kilangi, Aavaran Halka Moti Ka, Maala Do – Ek Safed Va Ek Peeli Va Gulabi Ki.