Halka Kesari Pichoda Va Paag, Kaan Mein Gutti Va Tokari, Shri Mastak Par Jadav Ka Naagphani Ka Katara, Aavaran Halka Sone Va Moti Ka, Maala Ek Safed Gulab Ki Va Ek Hari Va Ek Safed.