“Devotion, Service, Knowledge, and Yoga are the pathways to gain self- awareness which eventually lead to liberation”

- Rushivarji

13-Jul-18 to 30-Jul-18

Guru Poornima Events Schedule

Cities across India
DATE DAY PLACE TIME CONTACT DETAILS
14.7.18 Saturday Delhi 9am-12:00 Laxmi Foundation7503030433
15.07.18 Sunday Mumbai 9am-12:00
Khushi Bhai 9820251143
Mohan Bhai 9322598004
Vinod Sharma 9324471592
Bhavna Ben 9820073873
16.07.18 Monday Surat 9am-12:00
Shri.Jitu Bhai Gandhi 9825140177
Shri.Ramesh Sharda 9825269674
Shri.Ramanuj Bhattar 9824449999
17.07.18 Tuesday Ahemedabad 9am-12:00
Shri.Soma Bhai 9426082818
Shri.Girja Shankar 9426002593
Shri.Ravi Agarwal 9825136670
18.07.18 Wednesday Ajmer 9am-12:00
Shri.Om Mangal 9414002087
Shri.Kali Charan Khandelwal 9414003357
Shri.Kishan chandra Bansal 9414002349
Shri.Satyanatayan Bindal       145-2420085
19.07.18 Thursday Jaipur 9am-12:00
Shri.Tulsi Sewa Sansthan 9829051892
141-2366653
20.07.18 Friday Ratlam 16:00 -19:00
Smt.Sushma Katare 8103387076
Shri. Sanjay Dave 9827095699
        Smt. Kirti Vyas 7412232913
21.07.18 Saturday Indore 16:00-19:00
Shri.Sanjay Soni 9425055519
Shri.Mitesh Joshi 9302231777
23.07.18 Monday Kolkata 16:00-19:00
Shri.Surendra Bajaj 9830698193
Smt. Lalita Jalan 9448396815
Dr. Abhay Tiwari 9748907537
Smt. Saarika 9831630874
24.07.18 Tuesday Bhagalpur 15:00-18:00
Shobha Dhandania 9431609956
Naveen Dhandania 9431214056
25.07.18 Wednesday Goa 17:00-20:00
Shri.Durga Das Prabhu (DP) 9823235042
Shri.Rajesh Maheshwari 9422063251
27.07.18 Friday Jalgaon 09:00-12:00
Shri.Neelkanth Sarode 9423187390
Sunil Chaudhary  
28.07.18 Saturday Ullhas Nagar 16:00-19:00
Shri. Amar Aahuja 9822000144
Shri. Harish Bhai 9324764377
29.07.18 Sunday Pune 09:00-12:00
Rohit Dange 8421377900
30.07.18 Monday Kanpur 16:00-19:00
Shri. Akhilesh Mishra 8808057009
31.07.18 Tuesday Hardoi 16:00-19:00
Shri Nitin Tiwari 9453188496
Last modified on Tuesday, 01 May 2018 12:31