“Devotion, Service, Knowledge, and Yoga are the pathways to gain self- awareness which eventually lead to liberation”

- Rushivarji

kararvinden padarvindam mukharvinde viniveshyantam |

vatasy patrasy pute shayanm, balam mukund mansa smrami ||

 

shree krushn govind hare murare, he nath narayan vasudev|

jihve pibasvamrutmetdev, govind damodar madhaveti ||

vikretukamakhilgopkanya,muraripadarpit chittvrutti:|

dadhyadhikam mohvashadvochad, govind damodar madhaveti ||

gruhe gruhe gopvadhukadamba: sarve militva samvay yoge |

punyani namani pathanti nityam, govind damodar madhaveti ||

sukham shyanam nilayenijepi namanivishno: pravadanti mrurtya:|

te nischit tanmaytam brajanti, govind damodar madhaveti ||

jihve sadivam bhaj sundarani , namani krushnasy manoharani |

samast bhaktarti vinashnani govind damodar madhaveti ||

sukhavsane tvidmev saram, dukhavsane tivdmev geyam |

dehavsane tivdmev japyam, govind damodar madhaveti||

shree krushnaradhavar gokulesh, gopal govardhan nath vishno |

jihve pibasvamrutmetdev, govind damodar madhaveti ||

jihve rsagye madurpriya tvm satyam hitam tvam parmam vadami |

aavarnyetha madhurakshrani govind damodar madhaveti||

tvamev yache mum dehi jihve samagate dand dhare krutante|

vaktavyameva madhuram subhaktya govind damodar madhaveti ||

Govind Madhav stotra prem se path je kare |

Damodar daya dane sahaje Golok sanchare ||

iti shreebillvmangalachrya virachitam shree govind damodar stotram sampurnam.

Shree Tulsi Triveni

 

The Spiritual Monthly Magazine.

  • Yearly subscription - Rs.250/-
  • 3 years subscription - Rs.600/-
  • 10 years subscription - Rs.2000/-
  • 20 years subscription - Rs.3500/-

JAIPUR - 0141 -2366653.

DELHI - 011 - 29832259, 011- 29832260.

Read more: Shree Tulsi Triveni