“Devotion, Service, Knowledge, and Yoga are the pathways to gain self- awareness which eventually lead to liberation”

- Rushivarji

 

Chidanand Roop Shivoham Shivoham
Aham nirvikalpo, niraakar roop,
vibhor vyap sarvatra, sarveyendriya

Sadame samatvam, na muktir na bandha
Chidanand roop, shivoham shivoham

Manobudhhi ahankar Chitta ninaham
Nacha Shotra jive nacha ghrana Netre
Nacha Vyoma Bhoomir na tejo na vayu
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -1

Nacha prana sandhno na ve manchtauh
na va saptadhatur na va panchakoshah
na vak panipadau na chopastha payu
chidananda rupas Shivoham Shivoham -2

Na me dwesh ragau na me loobha mohau
mado naiva me naiva matsaryabhvah
na dharmo na chartho na kamo na mokshah
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -3

Na punyam na paapam na Saukhyam na dukham
na mantro na tirtho na veda na yagna
aham Bhojanam naiv bhojam na bhokta
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -4

na me mrutu Shanka Na me Jatibheda
Pita naiva me naiva mata na Janma
na bhandu na mitra gurur naiva shishya
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -5

Aham Nirvikalpo Nirakar rupo
Vibhurvyapa sarvatra sarvendriyani
Sada me samatvam na muktir na bhandha
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -6

Shree Tulsi Triveni

 

The Spiritual Monthly Magazine.

  • Yearly subscription - Rs.250/-
  • 3 years subscription - Rs.600/-
  • 10 years subscription - Rs.2000/-
  • 20 years subscription - Rs.3500/-

JAIPUR - 0141 -2366653.

DELHI - 011 - 29832259, 011- 29832260.

Read more: Shree Tulsi Triveni